معرفة الله

نوشته‌ها

تا کنون 18 نوشته منتشر شده استآخرین نوشته‌هالیست منابع

انتخاب موضوع

پشتیبانی

درباره پایگاهدرباره نویسندهارتباط با نویسندهخبرنامه

مباحث مقدماتی خداشناسی

آشنایی با قضایای «تحلیلی» و «ترکیبی» در علم منطق

آشنایی با قضایای «تحلیلی» و «ترکیبی» در علم منطق

در این نوشته با برخی از اقسام دیگر قضیه حملی، یعنی «هلیه بسیطه»، «هلیه مرکبه»، «قضیه تحلیلی» و «قضیه ترکیبی» آشنا می‌شویم.


ادامه - P18

آشنایی با حمل «ذاتی اولی» و «شایع صناعی» در علم منطق

آشنایی با حمل «ذاتی اولی» و «شایع صناعی» در علم منطق

در این نوشته با دو نوع مهم از انوع حمل، یعنی حمل «اولی ذاتی» و «شایع صناعی» آشنا می‌شویم.


ادامه - P17

آشنایی با قضیه حملی و اقسام آن در علم منطق

آشنایی با قضیه حملی و اقسام آن در علم منطق

در این نوشته با تعریف «قضیه» آشنا خواهیم شد و سپس به بیان اجزاء و اقسام «قضایای حملی» {یعنی موجبه، سالبه، شخصیه، طبیعیه، مهمله، محصوره، خارجیه و حقیقیه} خواهیم پرداخت.


ادامه - P16

آشنایی مختصر با قواعد تعریف در علم منطق

آشنایی مختصر با قواعد تعریف در علم منطق

در این نوشته با «تعریف حقیقی» و «تعریف اسمی» آشنا خواهیم شد و سپس به بیان اقسام چهارگانه تعریف حقیقی، یعنی «حد تام»، «حد ناقص»، «رسم تام» و «رسم ناقص» می‌پردازیم.


ادامه - P15

آشنایی با کلیات خمس در علم منطق

آشنایی با کلیات خمس در علم منطق

در این نوشته با اصطلاحات «نوع»، «جنس»، «فصل»، «عرض خاص»، «عرض عام» و دیگر اصطلاحات مرتبط با کلیات خمس آشنا می‌شویم.


ادامه - P14

آشنایی با نسبت‌های چهارگانه در علم منطق

آشنایی با نسبت‌های چهارگانه در علم منطق

در این نوشته با اصطلاحات «عموم و خصوص من وجه»، «عموم و خصوص مطلق» و دیگر نسبت‌های موجود بین مفاهیم کلی آشنا می‌شویم.


ادامه - P13

آشنایی با تقسیمات الفاظ در علم منطق

آشنایی با تقسیمات الفاظ در علم منطق

در این نوشته با اصطلاحات «مشترک لفظی»، «مشترک معنوی»، «نقیضان»، «متضایفان» و «ضدان» آشنا می‌شویم.


ادامه - P12

آشنایی با انواع دلالت در علم منطق

آشنایی با انواع دلالت در علم منطق

آیا تا به حال اصطلاحات «دلالت عقلی»، «دلالت وضعی»، «دلالت مطابقی» و «دلالت التزامی» را شنیده‌اید؟ در این نوشته قصد داریم با این اصطلاحات و برخی دیگر از انواع دلالت آشنا شویم.


ادامه - P11

آشنایی اجمالی با علم منطق

آشنایی اجمالی با علم منطق

علم منطق چه کاربردی دارد و چرا لازم است قبل از ورود به مباحث خداشناسی، با بعضی از مسائل آن آشنا شویم؟


ادامه - P10

نقد ادله طرفداران شکاکیت

نقد ادله طرفداران شکاکیت

عده‌ای ادعا می‌کنند قوای معرفتی انسان، توانایی دستیابی به حقیقت را ندارد. در این نوشته قصد داریم دیدگاه این افراد و ادله آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.


ادامه - P9

شیوه اثبات صدق معرفت‌های حصولی

شیوه اثبات صدق معرفت‌های حصولی

با توجه به خطابردار بودن علم حصولی، چطور می‌توانیم به آن اعتماد کنیم؟ در این نوشته قصد داریم پاسخ و راه حلی برای این سوال بیان کنیم.


ادامه - P8

آشنایی با اقسام علم حصولی (بخش دوّم)

آشنایی با اقسام علم حصولی (بخش دوّم)

آیا تا به حال اصطلاحات «کلی»، «جزئی»، «متواطی»، «مشکک»، «مفهوم ماهوی» و «مفهوم فلسفی» را شنیده‌اید؟ در این نوشته قصد داریم با این اصطلاحات و برخی دیگر {که از اقسام علم حصولی هستند} آشنا شویم.


ادامه - P7

آشنایی با اقسام علم حصولی (بخش اوّل)

آشنایی با اقسام علم حصولی (بخش اوّل)

آیا تا به حال اصطلاحات «تصوّر»، «تصدیق»، «بدیهی» و «نظری» را شنیده‌اید؟ در این نوشته قصد داریم با این اصطلاحات و برخی دیگر {که از اقسام علم حصولی هستند} آشنا شویم.


ادامه - P6

تعریف علم و تقسیم آن به حضوری و حصولی

تعریف علم و تقسیم آن به حضوری و حصولی

در این نوشته ابتدا به بیان معنای «علم» و «معرفت» خواهیم پرداخت و سپس با دو قسم مهم آن یعنی علم حضوری و حصولی آشنا خواهیم شد.


ادامه - P5

آشنایی اجمالی با دانش معرفت شناسی

آشنایی اجمالی با دانش معرفت شناسی

دانش معرفت شناسی از چه مسائلی صحبت می‌کند و چرا لازم است قبل از ورود به مباحث خداشناسی، با بعضی از مسائل آن آشنا شویم؟


ادامه - P4

چه مقدار خداشناسی برای ما ضرورت دارد؟

چه مقدار خداشناسی برای ما ضرورت دارد؟

چه مقدار خداشناسی برای ما ضرورت دارد؟ آیا همین که اجمالاً بدانیم خدایی و آخرتی هست کفایت می کند {یعنی به همان مقدار که عرف متدینین امروزه به آن بسنده کرده اند}؟ اگر کفایت نمی کند، آیا باید همچون یک متخصص در این زمینه وقت صرف کنیم یا حد مشخصی به نسبت افراد مختلف وجود دارد؟ اگر حد مشخص وجود دارد، چه مقدار است؟


ادامه - P3

ضرورت و فایده خداشناسی

ضرورت و فایده خداشناسی

پرداختن به مسائل خداشناسی و یادگیری مباحث آن، نیاز به صرف وقت و انرژی کافی دارد؛ لذا مثل هر کار وقت‌گیر دیگری باید ابتدا بررسی کنیم که آیا صرف وقت و انرژی در این زمینه برای ما فایده ای دارد {که در این صورت برایش وقت بگذاریم} یا نه {که در این صورت وقت و انرژی‌مان را صرف کار دیگری که برایمان مفید است کنیم}؟ در این نوشته قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم و درباره ضرورت و اهمیت خداشناسی صحبت کنیم.


ادامه - P2

مقدمه (آشنایی با وبسایت معرفة الله)

به امید خدا قصد دارم در این وبسایت یک دوره مباحث خداشناسی را {در حدی که سوادم اجازه می‌دهد} به صورت استدلالی بیان کنم. برای اینکه با فضای وبسایت، محتوای آن و سیر مباحث آشنایی بیشتری پیدا کنید، چند نکته را در این نوشته خدمتتان عرض می‌کنم.


ادامه - P1

نوشته‌ها

تا کنون 18 نوشته منتشر شده استآخرین نوشته‌هالیست منابع

انتخاب موضوع

پشتیبانی

درباره پایگاهدرباره نویسندهارتباط با نویسندهخبرنامه